Bilgi Deryam

Osmanlı’ya ilk bombalı saldırı – Sultan Abdülhamid Suikasti

Osmanlı’ya ilk bombalı saldırı – Sultan Abdülhamid Suikasti

Sultan Abdülhamid suikasti ya da “Bomba Hâdisesi” diye tarihe geçen olay gerçekte Ermeni komitecilerinin işidir. Fakat hareketin planlanmasında ve tatbikinde, geniş ölçüde beynelmilel anarşistlerden faydalanılmıştır. II. Abdülhamîd’in meşhur hafiyeleri, bu olayı vukuundan önce istihbarat edememişlerdi. 21 Temmuz 1905’te II. Abdülhamîd’e yapılan sûikast, Meşrûtiyet’e takaddüm eden senelerdeki en mühim olaylardan biridir. Bu sırada pâdişah, 63 yaşına erişmişti. 29 yıldan beri tahtta idi. Henüz devlet başkanları içinde sûikaste uğramayanlar ise, pek azdı; hattâ bâzıları bu yolda can vermişlerdi. Osmanlı’ya ilk bombalı saldırı ve Sultan Abdülhamid suikasti ve detayları.

Sultan Abdülhamid suikasti

Bu sırada Abdülhamîd Han birkaç yıl önce yendiği Yunanistan, dolayısıyla Rum azınlıkDoğu Anadolu’da bir Ermenistan kurmadığı için Ermeni azınlık tarafından nefret edilen, mutlaka düşürülmesi gerekilen bir devlet başkanı hüviyetindeydi. Yahudiler bile aynı fikirdeydiler. Çünkü Dünya Siyonist Teşkilâtı, pâdişâha on milyon altın rüşvet teklif ettiği halde; Filistin’e bir miktar Yahûdi’nin göçmesi müsaadesini alamamıştı. Ancak Müslüman azınlıklarla pâdişâhın arası çok iyiydi. AraplarArnavutlarKürtlerÇerkeslerAbazalarII. Abdülhamîd’i çok seviyorlardı.

Ermeni komitecilerinin bu defaki planları çok büyük idi ve mutlaka Büyük Devletler’in müdahalesini celbedeceklerine inanmışlardı. Padişahı öldürttükten sonra Karaköy Köprüsü’nü, Tünel’i, yabancı banka ve müesseseleri bombalarla tahrip etmeye karar vermişlerdi. Plan, Avrupa’da hazırlanmıştı. Ermeni komiteciler, bu gibi işlerde Avrupa’da çok başarı gösteren anarşistlerin kendilerinden daha maharetli olduğuna inandıkları için, Belçikalı meşhur anarşist Jorris’le anlaşmışlardı.

Jorris, bizzat İstanbul’a geldi. Sultan Hamid’in selamlık törenlerini dikkatle takip etti. Her cuma günü padişahın Yıldız Câmii’nden çıktıktan sonra 1 dakika, 42 saniyede arabasına bindiği, bu müddetin hiç şaşmadığı tesbit edildi. Viyana’da hususî bir araba yaptırıldı. Bu araba, parçalar halinde getirilip İstanbul’da monte edildi. 80 kilo patlayıcı ve 20 kilo madenî (parçalayıcı) madde taşıyan çok dakik bir saatli bomba, bu arabaya yerleştirildi.

Komiteciler, dikkati çekmemek için içlerine kadın da alarak, Avrupalı seyirci kılığında bu arabaya bindiler ve selamlık törenine gittiler. Padişah, Yıldız Câmii’nde iken, arabayı terkedip çekildiler. İçindeki bomba, II. Abdülhamîd, câmi ile saltanat arabası arasındaki yolu yürürken patlayacak ve hükümdarı mutlaka öldürecekti. Sultan Abdülhamid Suikasti ve Abdülhamid Han’ın merhameti.

Merhametli Sultan Abdülhamid Han

Camiin kapısında Şeyhülislâm Cemâleddin Efendi, padişahın yolunu keserek bir şey arz etti. Abdülhamid Han, şeyhülislâm ile birkaç cümle konuştu. Söz bitip câminin merdivenlerinden adım atmaya başlarken bomba patladı. Hassa alaylarının atları ürktüğü için, süvariler birbirlerine girdi. Bütün nazırlar ve paşalar heyecan içinde kaçışmaya başladılar.

Bir müddet bu manzarayı, geriye ve ileriye doğru bir tek adım atmadan seyreden II. Abdülhamîd, elini kaldırarak, korkulup telaş edilmemesi, herkesin yerinde kalması için yüksek sesle emir verdi. Pek çok şahidin hatıralarında ittifakla belirtilen husus, o gün bulunduğu mevkiden kaçmayan tek şahsın II. Abdülhamîd olduğudur ve en küçük bir jest ve mimik değişikliği yapmamıştır.

Sultan Abdülhamid suikasti başarısız olduktan sonra bütün devlet başkanları II. Abdülhamîd’e geçmiş olsun telgrafları gönderdiler. Komitecilerin bir kısmı yakalandı. Jorris îdâma mahkûm olduysa da, II. Abdülhamîd, bu adamı affetti ve kendisiyle anlaşarak Avrupa’daki komite ve anarşi mes’eleleri üzerinde gizli bilgi vermek şartıyla 500 altında ihsan etti. Başkâtip Tahsin Paşa’ya göre Jorris, Avrupa’dan II. Abdülhamîd’e pek değerli raporlar göndermiştir.


ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

© Bilgi Deryam | 2018 Bilgideryam.com - Sitedeki yazıları kaynak göstererek paylaşabilirsiniz. Tüm hakkı saklıdır.